Στόχος – Προϋπολογισμός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που, εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 160.000.000 €, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο και κατανέμεται ως εξής:

Επισημαίνεται  ότι  εξαιρούνται  σχέδια  με  τόπο  εγκατάστασης  στην  Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000,00 € έως και 400.000,00€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

*Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση κατά: (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού αποκλειστικά  σε επιλέξιμους  ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Α: Υπό ίδρυση. Ορίζεται η επιχείρηση που δεν έχει αποκτήσει νομική μορφή αλλά έχει καθοριστεί το εταιρικό/μετοχικό σχήμα. Μπορεί να συσταθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως  και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Νεοσύστατες. Ορίζεται η επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξής της έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή έχει ιδρυθεί από τις  18.12.2022 και μετά.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον/ τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
Να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).
Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημαντικά Σημεία

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον  όρο  συστέγαση  νοείται  η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
– Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού θα πρέπει να πληρούν τις  κάτωθι προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
– Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
– Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
– Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Εικόνα2
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18.12.2023). Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα συνδέεται με τις παρακάτω δαπάνες:

loader-icon

img_3

(1) Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
(2) Οι σχετικές Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις 30.000€

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
έως 80%

Κάθε μορφής εργασίες για την κατασκευή/ επέκταση/ αποπεράτωση επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
– Οι απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να προσκομιστούν πριν την 1η εκταμίευση (εξαιρούμενης της προκαταβολής).
– Θα πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη. Τα διαστήματα υπολογίζονται από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18.12.2023).whimg

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Δαπάνες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, χρησιμοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

whimg
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€

Υποστηρικτικός εξοπλισμός. Ενδεικτικά:
– Έπιπλα γραφείου
– Είδη διακόσμησης
– Συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας

whimg
Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€

Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακού εξοπλισμού.

whimg
Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Κάθε είδους εξοπλισμός απαραίτητος για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Στην παρούσα κατηγορία εντάσσονται τα οχήματα, όταν αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό της επιχείρησης (π.χ. οχήματα που προορίζονται για εκμίσθωση).
– Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους.
– Δεν είναι επιλέξιμα τα αναλώσιμα.

whimg
Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα)


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Έως 50.000€

Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα:
– είτε επαγγελματικής χρήσης
– είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
– Δεν είναι επιλέξιμα στη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματα που προορίζονται για μίσθωση.
– Δεν είναι επιλέξιμα τα επιβατικά οχήματα.

whimg
Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Οι σελίδες/ εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι σε διαθέσιμες σε 2 τουλάχιστον γλώσσες πέρα της ελληνικής.
Όσον αφορά την ανάπτυξη ιστοσελίδας ή/ και e-shop, θα πρέπει να παρέχεται ευκολία χρήσης και πρόσβασης μέσω κινητών συσκευών.
Το e-shop θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες παραγγελιοληψίας, άμεσου ελέγχου διαθεσιμότητας ηλεκτρονικής πληρωμής.
– Σε περίπτωση αγοράς ή και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

whimg
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Προμήθεια εφαρμογών για την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης.
– Δεν είναι επιλέξιμες οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

whimg
Υπηρεσίες προμήθειας/ χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών - Εκπαίδευση χρηστών


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
έως 5.000€ συνολικά για την κατηγορία

Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών στα λογισμικά/ εφαρμογές της αντίστοιχης κατηγορίας.
– Το κόστος αρχικής παραμετροποίησης του λογισμικού είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή λογισμικού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του κόστους προμήθειας του λογισμικού.

whimg
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
έως 5.000€ συνολικά για την κατηγορία

Προμήθεια/ χρήση λογισμικού «ως υπηρεσία».
– Σε περίπτωση λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.
– Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

whimg
whimg
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
έως 3.000€

Δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία της επιχείρησης, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, καθώς και δαπάνες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση του συστήματος σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.
– Οι δαπάνες της κατηγορίας είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο εάν καταλήγουν σε πιστοποίηση.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανανέωσης υπάρχουσας πιστοποίησης.

whimg
Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Έως 3.000€ και Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως).
– Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

whimg
Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση – καινοτομία. Ενδεικτικά:
– δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υιοθέτησης καινοτομιών και δημιουργίας ικανοτήτων για καινοτομία, με σύνδεση σε μία από τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης,
– δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας,
– αγορά δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

whimg
Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Έως 10.000€ και Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δαπάνες που αφορούν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

whimg
Μελέτες / έρευνες αγοράς


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δαπάνες για την εκπόνηση ερευνών αγοράς και σχεδίων διείσδυσης σε ξένες αγορές, οδικού χάρτη εξωστρέφειας της επιχείρησης.

whimg
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Τεχνικές μελέτες απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικά:
– τεχνικές μελέτες από αρμόδιο μηχανικό, επιστασία/επίβλεψη.
– μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λπ.) για την έκδοση οικοδομικής άδειας
– αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
– τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
– Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν καταλήξουν σε εφαρμογή μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

whimg
Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.).
– Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

whimg
Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Συμμετοχή σε εκθέσεις ως εκθέτης. Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου.
– Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.
– Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.

whimg
Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
– Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog, προσωπικές ιστοσελίδες.
– Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα).

whimg
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 10.000€ συνολικά για την κατηγορία

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού για την προβολή της επιχείρησης και την προώθηση της υπηρεσίας/ του τουριστικού προϊόντος της.

whimg
Έμμεσες δαπάνες


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Υποχρεωτική Δαπάνη. Υπολογίζεται αυτόματα ως ποσοστό των άμεσων επιλέξιμων δαπανών και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την πιστοποίησή της.

whimg

Αξιολόγηση - Βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται  με  τη  μέθοδο  της  Συγκριτικής Αξιολόγησης, η οποία ξεκινά εντός της ταχθείσας προθεσμίας μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων.

Οι  αιτήσεις  που  τελικά  χρηματοδοτούνται  προκύπτουν  με  βάση  τη  σειρά  κατάταξης  στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης ανά κατηγορία Περιφερειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος  για  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  συμμετοχής  στη  δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Η βαθμολογία του επενδυτικού προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
– Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.

Προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής.

Περίοδος Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00.

Σχετικά έντυπα

pdf-entypa-dimosieusi-touristika

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy