Στόχος Δράσης

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Εικόνα2

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Εικόνα2

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες
επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Εικόνα2

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Βασικός στόχος της Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων ανέρχεται σε 300.000.000 € (δημόσια δαπάνη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

– Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

– Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

– Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

– Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

– Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IV – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

– Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

– Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση: Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

– Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

– Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ όπως αυτές ορίζονται στη σύστασης τη ΕΕ 2003/361/ΕΚ και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

– Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)].
Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

– Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

– Κατά την υποβολή της αίτησης οι επιχειρήσεις επιλέγουν το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης.

– Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν ενισχυθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επιμέρους δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) του Διεθνή Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”.

– Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

– Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Εικόνα2Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Ψηφιακή ωριμότητα επιχείρησης

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 70 δε δύναται να υποβληθούν.

ERWTIMATILOGIO-AIXMHS

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο ή 0 βαθμούς αν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο. Η τελική βαθμολογία κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,3 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,3+ βαθμολογία Κριτηρίου 3*0,15 + βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,25

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής. Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση.

Προϋπολογισμός

Κατά την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης επιλέγοντας μεταξύ του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ή του 651/2014 (ΓΚΑΚ). Βάσει της επιλογής καθεστώτος διαμορφώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των έργων, ως εξής:

proypologismos

* Για τα επενδυτικά σχέδιο που υλοποιούνται στο καθεστώς ενίσχυσης του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) η μέγιστη ενίσχυση (Δημόσια δαπάνη) μπορεί να ανέρχεται μέχρι τις 200.000,00€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εικόνα2 Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων με βάση τον κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα:

1.Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
2.Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
3.Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
4.Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, επηρεάζονται από το καθεστώς ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών, την περιφέρεια – τόπο υλοποίησης αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

loader-icon
loader-icon

image

image

Οι ενισχύσεις με βάση τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) δεν επηρεάζονται από το μέγεθος της επιχείρησης και εξειδικεύονται στον ακόλουθο πίνακα.

Screenshot_3

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης:
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη δράση. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

loader-icon
Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Εώς 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης,
– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού,
– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού,
– Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία,
– Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία,
– Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety),
– Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας,
– Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC),
– Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια,
– Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ),
– Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες),
– Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems),
– Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems),
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου θέσης.

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

30% έως 100%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών,
– Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System,
– 3D printers, 3D scanners,
– Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders,
– Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών
συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων,
– Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice, Vision, Light Picking)
– Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων),
– Μηχανισμοί computer numerical control (CNC),
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ.

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Εώς 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP,
– Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS,
– Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition),
– Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής,
– Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software),
– Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM,
– Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής,
– Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot,
– Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange),
– Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
– Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές),
– Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης,
– Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Εώς 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data),
– Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence),
– Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες,
– Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής,
– Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών,
– Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software),
– Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων,
– Εφαρμογές Blockchain.

whimg
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 18/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 5% (και μέχρι 15.000€)

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-widthfor-the-correct-width-for-the-correct-width

whimg
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 18/De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

whimg

Σε περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
– Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) , η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.

– Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια υλοποίησης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

aixmis2

Βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

BATHMOLOGIA AIXMHS

Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00.

Εικόνα2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Σχετικά έντυπα

pdf
aixmis-odigos
aixmis-kad

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy