Στόχος Δράσης

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Εικόνα2

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Εικόνα2

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες
επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Εικόνα2

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Βασικός στόχος της Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων ανέρχεται σε 300.000.000 € (δημόσια δαπάνη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

– Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

– Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας/Περιφερειακές ενότητες που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

– Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

– Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

– Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

– Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

– Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.

– Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014.

– Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

– Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

– Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα III – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

– Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) , και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει].
Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

– Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021. Κατά παρέκκλιση, δεν θεωρούνται προβληματικές οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

– Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

– Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IΧ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)»

– Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επί μέρους δαπάνες αυτών δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

– Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1,level ΑΑ).

– Να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014).

– Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 14, ισχύει ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο

– Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Εικόνα2Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Ψηφιακή ωριμότητα επιχείρησης

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 80 δε δύναται να υποβληθούν.

erwtimatologio-drasi2

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο ή βαθμό 0 εάν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο. Η τελική βαθμολογία κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς.

Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,2+ βαθμολογία Κριτηρίου 3*0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 5*0,2

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής. Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) και να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00€):

proypologismos-drasi2 (1)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, επηρεάζονται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, από την Περιφέρεια υλοποίησης αλλά και από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών ενισχύονται σε ποσοστό 50% (Άρθρο 18) ανεξαρτήτως περιφέρειας υλοποίησης και μεγέθους επιχείρησης, ενώ οι λοιπές δαπάνες σε 10% – 50% (Άρθρο 14 και Άρθρο 17 για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο) βάσει περιφέρειας υλοποίησης και μεγέθους επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη.

enisxisi-drasi2 (1)

Εικόνα2Τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα:
1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

loader-icon

image

image

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη δράση. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

loader-icon
Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου),
– Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου),
– Ανάπτυξη  εφαρμογών  για  έξυπνες  κινητές  συσκευές  (πχ smartphones, tablets).

whimg
Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου,
– Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf,
– Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας,
– Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD,
– Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση,
– Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας,
– Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων,
– Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις,
– Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall,
– Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN,
– Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης,
– Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud),
– Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System),
– Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software.

whimg
Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Kαλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB,
– Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi).

whimg
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής),
– Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο),
– Συστήματα ψηφιακής προβολής,
– Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode,
– Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID,
– Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP,
– Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS,
– Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition),
– Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής,
– Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software),
– Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM,
– Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής,
– Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot,
– Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange),
-Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops),
– Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/ προμηθευτές),
– Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης,
– Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης,
– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού,
– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού,
– Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία,
– Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία,
– Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety),
– Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας,
– Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC),
– Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια,
– Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ),
– Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες),
– Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems),
– Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems),
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου θέσης.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 14 ή 17


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data),
– Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence),
– Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες,
– Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής,
– Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών,
– Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software),
– Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων,
– Εφαρμογές Blockchain.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 18


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών,
– Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System,
– 3D printers, 3D scanners,
– Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders,
– Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας,
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων,
– Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice, Vision, Light Picking)
– Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων),
– Μηχανισμοί computer numerical control (CNC),
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ.

whimg
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 18


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 5% (και μέχρι 15.000€)

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-widthfor-the-correct-width-for-the-correct-width

whimg
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο ΓΚΑΚ 18


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

whimg

Σε περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

BATHMOLOGIA

Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00.

Εικόνα2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Σχετικά έντυπα

pdf
prohgmenos-odigos
prohgmenos-kad

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy