Στόχος Δράσης

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Εικόνα2

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Εικόνα2

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες
επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Εικόνα2

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Βασικός στόχος της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων ανέρχεται σε 300.000.000 € (δημόσια δαπάνη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

– Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

– Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία Περιφέρειας.

– Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

– Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

– Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ).

– Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

– Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)].
Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

– Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

– Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Εικόνα2Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) και να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

porypologismos-drasi1

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ορίζονται ως εξής:

enisxisi-basikos-pano-leuko

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης:
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Επιλέξιμες δαπάνες

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

loader-icon
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 100%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
– Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής),
– Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο),
– Συστήματα ψηφιακής προβολής,
– Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode,
– Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID,
– Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης,
– Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης.

whimg
Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Kαλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB,
– Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών).

whimg
Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 100%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου,
– Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf,
– Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας,
– Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD,
– Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση,
– Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας,
– Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων,
– Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις,
– Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall,
– Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN,
– Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης,
– Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud),
– Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System),
– Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software.

whimg
Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 15%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP,
– Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS,
– Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition),
– Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής,
– Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software),
– Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM,
– Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής,
– Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot,
– Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange),
– Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
– Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές),
– Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης,
– Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία.

whimg
Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 30%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου),
– Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου),
– Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets).

whimg
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή.

whimg
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών –που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.

whimg
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης.


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 15%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP,
– Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων,
– Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS,
– Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition),
– Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής,
– Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software),
– Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application),
– Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM,
– Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής,
– Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot,
– Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange),
-Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops),
– Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/ προμηθευτές),
– Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης,
– Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία,
– Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου,
– Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf,
– Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας,
– Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD,
– Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση,
– Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας,
– Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων,
– Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις,
– Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall,
– Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN,
– Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης,
– Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud),
– Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System),
– Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software.

whimg


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Τονίζεται ότι στην παρούσα Δράση η κατηγορίας δαπάνης «ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο Ε.Σ. και θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.

whimg

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

diarkeiai-drasi-2

Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00.

Εικόνα2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Σχετικά έντυπα

pdf-vasikos
basikos-odigos
basikos-kad

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy