Στόχος Δράσης

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους, ως εξής:

Εικόνα2

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:
αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου
από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/(De Minimis) είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /(ΓΑΚ)).

Εικόνα2

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ:
αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου
από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)).

Με τη Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ενθαρρύνονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400.000.000 € (δημόσια δαπάνη) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο και κατανέμεται ως εξής:

stoxos_prm2

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 3. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 4. Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπρόσθετα οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψής του.

Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα VI – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση , συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000€100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης). Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι:
– Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
– Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
– Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
– Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Εικόνα2Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€).

proypologismos-prm2

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

enisxisi-prasinos-drasi2

*Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% – και να διαμορφωθεί στο 50% – κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη δράση. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

loader-icon

img_3

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 40%

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες που περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.
Ενδεικτικές εργασίες:
– χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις,
– κατασκευή φέροντος οργανισμού,
– χρωματισμοί,
– κουφώματα-υαλοπετάσματα,
– επικαλύψεις-επενδύσεις,
– μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές,
– συνήθεις ηλεκτρολογικές/ υδραυλικές εργασίες,
– διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κ.λπ.),
– περίφραξη οικοπέδου κ.λπ.
Επίσης, περιλαμβάνονται οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται.

whimg
Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός (συμβατική δαπάνη)


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 100%

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή/ και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους.

whimg
Λοιπός εξοπλισμός (συμβατική δαπάνη)


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 5% του συνόλου της κατηγορίας «Δαπάνες εξοπλισμού (συμβατικές δαπάνες)»

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας αφορούν την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως:
– έπιπλα γραφείου,
– συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας κ.λπ.

whimg

Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης/ εξοικονόμησης ενέργειας (GREEN)


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 50%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
– Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
– Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.
– Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
– Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).
– Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων και εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα, όπως:

 • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (π.χ. τύπου ΚΛΑΡΚ).

– Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
– Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
– Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

whimg

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας (GREEN)


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 50%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
– Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
– Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.
– Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση, όπως:

 • Κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής.
 • Μεταλλικός συμπιεστής απορριμμάτων (Press-container/ Baler).
 • Εξοπλισμός διαχωρισμού και διαλογής ύλης (π.χ. centrifuge separator).
 • Βιομηχανικοί κάδοι κομποστοποίησης οργανικής ύλης.

– Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα, όπως:

 • Μηχανήματα φόρτωσης και διαλογής αποβλήτων.
 • Τεμαχιστές αποβλήτων.
 • Εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας καθίζησης.
 • Εξοπλισμός δευτεροβάθμιας επεξεργασίας-μέθοδος ενεργού ιλύος και βιολογικής/ χημικής απομάκρυνσης.

– Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελλαττωματικών προϊόντων, όπως:

 • Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής.
 • Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωση υλικών (agglomeration machine).
 • Τεμαχιστές απορριμμάτων.

– Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων πόρων/ επανάχρηση νερού, όπως:

 • Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.).
 • Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής, ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές).
whimg

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) (GREEN)


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 50%

Επιλέξιμες είναι δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).
Ενδεικτικά αναφέρονται:
– Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW.
– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
– Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.
– Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering).

whimg
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/ και χωρών εκτός Ε.Ε.


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ. τεχνική μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα προορισμού).
– Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
– Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel).
– Βιομηχανικοί έλεγχοι.
– Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • CE
 • ΕΝ 15088
 • ΕΝ 998-2
 • ΕΝ 1090-1
whimg
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
– Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

whimg
Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
– Ενέργειες για την κατοχύρωση Σήματος.
– Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

whimg
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 5%

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας.
– Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας.
– Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο).

whimg
Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 20.000,00€

Οι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
– Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ. google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.).
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).
– Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.
– Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

whimg
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

whimg
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών «Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις» και «Δαπάνες εξοπλισμού»


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 10%

Οι επιλέξιµες μελέτες ενδεικτικά αναφέρονται σε:
– Τεχνικές μελέτες από αρμόδιο μηχανικό για τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.
– Μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λπ.) για την έκδοση οικοδομικής άδειας αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
– Τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/ εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας ή/και κυκλικής οικονομίας ή/και συστημάτων ΑΠΕ.

whimg
Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 4%

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

whimg

Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Έως 50.000€

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη προμήθειας οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών, για την κάλυψη αποκλειστικά αναγκών της επιχείρησης και για μεταφορικό μέσο:
– είτε επαγγελματικής χρήσης,
– είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

whimg
Δαπάνες προσωπικού – Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό (%) επί του επιλέξιμου Π/Υ

Mέχρι 45.000 € με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Οι δαπάνες νέου προσωπικού είναι επιλέξιμες για μέχρι τρεις (3) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ) ανεξαρτήτως του κόστους της κάθε μιας θέσης εργασίας.
Εάν δεν καλύπτονται οι τρεις (3) ΕΜΕ τότε ισχύει ο κάτωθι πίνακας για τον επιμερισμό του επιχορηγούμενου κόστους ανά νέα θέση εργασίας (ΕΜΕ):

Αριθμός Νέων ΕΜΕ Κόστος Παρατηρήσεις
1 Max 15.000€
2 Max 30.000€ Ανεξαρτήτως κόστους κάθε ΕΜΕ
3 Max 45.000€ Ανεξαρτήτως κόστους κάθε ΕΜΕ

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως  για 12  μήνες  από ένα άτομο  πλήρους  απασχόλησης  ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

whimg
Έμμεσες δαπάνες


Άρθρο δαπανών

Άρθρο δαπανών

Άρθρο De Μinimis


Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

7% (Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)
Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Τονίζεται ότι στην παρούσα Δράση η κατηγορία δαπάνης «ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο και θα ελέγχεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.

whimg

Αξιολόγηση των Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η βαθμολογία του επενδυτικού προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 40.

vathmologies

Η συνολική βαθμολογία ενός επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των ομάδων κριτηρίων μετά την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης, ως εξής:

vathmologies_2

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

diarkeia-ylopoihsi-prm2

*Με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης..

Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00.

ypovoli_prm2

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Εικόνα2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού, ανά κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Σχετικά έντυπα

eksofillo-pdf-paragogiki
odigos-drasis-paragogiki
kad-paragogiki

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy