Στόχος – Προϋπολογισμός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης,  του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού με βασικές προτεραιότητες:
– τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά,
– την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας,
– τις εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις και
– τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000 € και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000,00 € έως και 400.000,00€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

* Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση κατά: (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας.
Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια.
Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην αναλυτική πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).

Σημαντικά Σημεία

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
– Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.

Εικόνα2Ως υπό ίδρυση επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που δεν έχει αποκτήσει νομική μορφή αλλά έχει καθοριστεί το εταιρικό/μετοχικό σχήμα. Η εταιρεία μπορεί να συσταθεί έως την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου.
Ως νεοσύστατη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα συνδέεται με τις παρακάτω δαπάνες:

Αξιολόγηση των Αιτήσεων

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής θα είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση. Ενδεικτικά, δύνανται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου,
– η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του σχεδίου,
– η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων,
– η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης,
– η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027,
– η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Περίοδος Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) θα καθοριστεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος  για  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  συμμετοχής  στη  δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

Σχετικά έντυπα

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy