Στόχος – Προϋπολογισμός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας (εξαιρούνται οι ΚΑΔ λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού). Ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, θετική συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000 €, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο και κατανέμεται ως εξής:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000,00 € έως και 400.000,00€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

* Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση κατά: (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€, ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Κατηγορία Α: Υπό ίδρυση. Ορίζεται η επιχείρηση που δεν έχει αποκτήσει νομική μορφή αλλά έχει καθοριστεί το εταιρικό/μετοχικό σχήμα. Μπορεί να συσταθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β: Νεοσύστατες. Ορίζεται η επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξής της έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή έχει ιδρυθεί από τις 18.12.2022 και μετά.
Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον/ τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον τον βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του σχετικού Παραρτήματος.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ ή αίτηση έκδοσης αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/ μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου.
Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
Να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).
Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημαντικά Σημεία

Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
– Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον  όρο  συστέγαση  νοείται  η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
– Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Εικόνα2 Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18.12.2023). Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα συνδέεται με τις παρακάτω δαπάνες:

loader-icon

img_3

*Οι κατηγορίες «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και «Μηχανήματα – εξοπλισμός» πρέπει να ανέρχονται αθροιστικά
σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Γενικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες

Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών δεν είναι επιλέξιμες.

Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται στο μητρώο παγίων και επιδέχεται αποσβέσεις.

Τα  μηχανήματα  και  ο  εξοπλισμός  περιγράφονται  αναλυτικά,  με  τεχνικές  προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης τους και το κόστος απόκτησής τους.

Κατά  την  υποβολή  της  αίτησης  χρηματοδότησης  υποβάλλονται υποχρεωτικά  δύο προσφορές για κάθε δαπάνη της κατηγορίας «Μηχανήματα – Εξοπλισμός» (Α/Α 2), καθαρής αξίας άνω των 50.000€, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση.

Τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE .

Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητα τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια και την εξόφληση του προμηθευτή.

Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας του εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.

Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.

Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται εφόσον απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία.

Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) γενικά δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου, χωρις δικαίωμα έκπτωσης.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα (μικτή δραστηριότητα), ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία  ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
έως 80%

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες για την κατασκευή/ επέκταση/ αποπεράτωση επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου.

Ενδεικτικά περιλαμβάνοντα:
- Χωματουργικές εργασίες – Θεμελιώσεις: Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ που αφορούν την κατασκευή των κτηρίων.
- Κατασκευή φέροντος οργανισμού: Σκυρόδεμα, οπλισμός, μεταλλικά στοιχεία, δικτυώματα, πλαίσια, ξύλινα στοιχεία, ζευκτά, μονώσεις, αποστραγγίσεις, κλπ.
- Κατασκευή οργανισμού πληρώσεως: Οπτοπλινθοδομές, ξηρά δόμηση, panels, λιθοδομές, μονώσεις, επιχρίσματα, χρωματισμοί, κλπ.
- Χρωματισμοί: Χρωματισμοί επί εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών κλπ
- Κουφώματα – Υαλοπετάσματα: Εξωτερικά και εσωτερικά από αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό, περσίδες όλων των τύπων, κλπ
- Επικαλύψεις – Επενδύσεις: Εξωτερικές και εσωτερικές σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες από ξύλο, πέτρα, μάρμαρο, πλακίδια, γυψοσανίδες, γρανίτες, πετάσματα, κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα, κλπ.
- Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές: Κιγκλιδώματα, εσχάρες, σκάλες, στέγαστρα, ερμάρια, κάθε τύπου κατασκευές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κτηρίου, κλπ.
- Λοιπές εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές καθώς και εγκαταστάσεις κλιματισμού - αερισμού (μη συμπεριλαμβανομένων των μονάδων) οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει χωρίς να προκαλέσει καταστροφή του κτηρίου.
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση δρόμων, πεζοδρόμων και ανοιχτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων – πλακοστρώσεις, οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισινών, γηπέδων αθλοπαιδιών κλπ, κατασκευή περιμετρικής περίφραξης οικοπέδου, εγκαταστάσεις εισόδου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, υδραυλικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεις (αγορά φυτών, υλικών, εργασίες κηποτεχνικής) κλπ.
whimg

whimg

Γενικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος»


Οι απαιτούμενες άδειες – σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό – για τις εκτελούμενες εργασίες θα πρέπει να προσκομιστούν πριν την 1η εκταμίευση (εξαιρούμενης της προκαταβολής).

Θα πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη. Τα διαστήματα υπολογίζονται από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18.12.2023).

Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά εκτάσεων γης και υφιστάμενων κτηρίων.

Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

 

 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

whimg
Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, χρησιμοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

whimg
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
έως 10.000€

 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού. Ενδεικτικά περιλαμβάνοντα, Έπιπλα γραφείου, Είδη διακόσμησης, Συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας κλπ.

whimg
Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
έως 10.000€

 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες, εγκατάσταση και λειτουργία νέου ψηφιακού εξοπλισμού, με στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να εφαρμοστούν τόσο στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται, όσο και στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets και κινητών τηλεφώνων.

whimg

whimg

Γενικές επισημάνσεις για τη Κατηγορία


Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει. Ο δικαιούχος οφείλει να αποκτά την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης, θεωρούνται επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης.

Προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από το φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίστοιχα πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο.
Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προμηθευτής αγόρασε το εν λόγω μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό.

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού μέχρι αυτός να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
Τα εξαρτήματα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς αναλωσίμων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς εμπορευμάτων, α’ υλών, β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Μεταφορικά Μέσα


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
έως 50.000€

Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.
whimg

whimg

Γενικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες «Μεταφορικά Μέσα»


Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης.

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι:
• είτε επαγγελματικής χρήσης,
• είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

Δεν είναι επιλέξιμα τα επιβατικά οχήματα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη (πχ τέλη ταξινόμησης εφόσον υπάρχουν), έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δεν είναι επιλέξιμη η λειτουργική μίσθωση.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
έως 3.000€

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία της επιχείρησης, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, καθώς και δαπάνες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση του συστήματος σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση (συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος.
Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική
επαλήθευση / πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι επιλέξιμες μόνο με παραδοτέο μελέτη που αφορά στις εν λόγω πιστοποιήσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανανέωσης υπάρχουσας πιστοποίησης.
whimg

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Έως 3.000€ και Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Τεχνικές μελέτες απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικά:
– τεχνικές μελέτες από αρμόδιο μηχανικό, επιστασία/επίβλεψη.
– μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λπ.) για την έκδοση οικοδομικής άδειας
– αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν καταλήξουν σε εφαρμογή μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

whimg
Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των επιχειρήσεων (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως).

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

whimg
Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Έως 10.000€ και Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δαπάνες που αφορούν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

whimg
Δαπάνες δημιουργίας ικανοτήτων για καινοτομία


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση – καινοτομία, όπως:
– Συνεργασία με Ερευνητικό Κέντρο,
– Συμβουλευτική στήριξη της επιχείρησης για Έρευνα και Ανάπτυξη ,
– Στήριξη από σχετικές υφιστάμενες δομές όπως κέντρα ικανοτήτων ή γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας ή συνεργασία με άλλη ΜΜΕ,
– Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών Ε&Α.

Ενδεικτικά αφορά σε δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υιοθέτησης καινοτομιών και δημιουργίας ικανοτήτων για καινοτομία, με σύνδεση σε μία από τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εικόνα2Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με το κριτήριο Α.4, εφόσον συνεισφέρουν σε μία από τις θεματικές προτεραιότητες, όπως αυτές αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «TYΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».

whimg
Δαπάνες εκπόνησης μελετών που συνδέονται με τη διεθνοποίηση της επιχείρησης


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Συνολικά για την κατηγορία «Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» έως 30.000€

Δαπάνες για την εκπόνηση ερευνών αγοράς και σχεδίων διείσδυσης σε ξένες αγορές, οδικού χάρτη εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Εικόνα2Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με το κριτήριο Α.4, εφόσον συνεισφέρουν σε μία από τις θεματικές προτεραιότητες, όπως αυτές αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «TYΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».

whimg
Έμμεσες δαπάνες


Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ποσοστό (%) / Ποσό επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Υποχρεωτική Δαπάνη. Υπολογίζεται αυτόματα ως ποσοστό των άμεσων επιλέξιμων δαπανών και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την πιστοποίησή της.

whimg

Αξιολόγηση των Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται  με  τη  μέθοδο  της  Συγκριτικής Αξιολόγησης, η οποία ξεκινά εντός της ταχθείσας προθεσμίας μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
Οι  αιτήσεις  που  τελικά  χρηματοδοτούνται  προκύπτουν  με  βάση  τη  σειρά  κατάταξης  στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης ανά κατηγορία Περιφερειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος  για  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  συμμετοχής  στη  δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Η βαθμολογία του επενδυτικού προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Περίοδος Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Σχετικά έντυπα

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy